Znak ŠKIDUREPUBLIKA ŠKID

Nám je každý člověk bratrem
ať je křesťan nebo žid
my jdem svorně pod prapory
chlapců republiky Škid

Republika Škid - tak nazývali hrdě svůj kolektiv kluci na Domově 1 v objektu bývalé školy – L 417. Jejich vychovatel a učitel Valtr zde postupně vytvořil samosprávu, v rámci které se chlapci nejen podíleli na organizaci svého života v ghettu, ale učili se vzájemně si pomáhat, chválit i napomínat, učit se navzájem. Samospráva měla předsedu a radu, ale každý týden se konala tzv. „plenárka“, kde se všechny problémy probíraly v celém kolektivu, který čítal mezi čtyřiceti a padesáti kluky čtrnácti až šestnáctiletými. Během necelých dvou let její existence prošlo kolektivem mnoho skvělých chlapců, kterým často systém samosprávy a díky ní i krásný kolektiv „Škidu“ pomohl najít a rozvinout sebe sama, najít smysl svých dní v dalším poznávání, tvoření, práci pro kamarády.
Časopis VEDEM nebyl jen klasickým sborníkem klukovských prací, ale skutečným zpravodajem toho, co se na Domově i ghettu obecně dělo a také výchovným prostředkem – v rubrice „Chvála a hana“, ale i v jiných článcích se často pranýřovaly problémy, nebo se chválil ten, který ke společnému životu přispěl, hodnotily se ale i večerní přednášky a další akce, které si kluci s pomocí Valtra organizovali. Tvorba článků do rubriky „Toulky Terezínem“, kterým samozřejmě předcházela návštěva dotčených míst, vedení rozhovorů s pracovníky příslušného místa v ghettu a pak jeho zpracování, byla v pravém smyslu tím, co dnes moderně nazýváme projektové vyučování.  Nelze si dobře představit VEDEM bez samosprávy a samosprávu bez VEDEM. Je třeba zmínit, že zásadní podíl na tvorbě časopisu měl jeho dlouhodobý šéfredaktor Petr Ginz (více o něm v rubrice „autoři článků časopisu Vedem“). Ale byl, jak se na tom shodují pamětníci, i dobrou duší celého kolektivu, který dokázal z ostatních nejen vymámit články do časopisu, ale i probudit a rozvinout to lepší. Ze všech těchto důvodů pro nás může být fenomén SAMOSPRÁVA REPUBLIKY ŠKID +VEDEM nejen důvodem k obdivu a úctě, ale především inspirací pro práci s dětmi a mládeží.
Následující texty jsou mozaikou článků z různých čísel VEDEM, které práci samosprávy i celkově život na „Jedničce“ představuji. Jsou doplněny i o několik vzpomínek pamětníků. Časem budeme texty rozširovat, ale již teď je možné si z nich udělat dobrou představu o „klukovské republice“ a jejích každodenních radostech i trápeních na pozadí jedné z nejtragičtějších událostí lidských dějin.
.

POLITICKÝ REFERÁT

Velká změna ve vnitřním životě našeho domova (…) V těchto dnech vstoupil náš domov do nové éry svého (…)sobění tím, že si ustanovil vlastní samosprávu. Volba byla provedena v pátek 11.12. večer za předsednictví madrichů  (pozn. red. starších vychovatelů). Průběh hlasování byl celkem klidný, neboť volící byli většinou jednotni. Plán samosprávy vypracoval pan prof. Eisinger takto: Velení domova a zodpovědnost za disciplínu a pořádek o něm má nejvyšší rada složená ze 3 chlapců. Stali se jimi: jako předseda Roth a jeho náměstci Marodý a Laub. Dále je 6 chlapců tak zv. úderníků, kteří mají na starosti jednotlivé obory. Jsou to: Vrchní menagedienst Kraus, velitel pořádkové služby Zappner, sportovní referent H. Polák, organizátor divadla a všech zábavných podniků vůbec Beck, kulturní referent Kotouč, redaktor našeho časopisu P. Ginz. 3. stupeň hodnosti je 6 brigádníků, kteří jsou zaměstnáni drobnějšími pracemi v domově. Mezi ně patří Vielgut (starost o kamna), Kauders (vzhled a výzdoba domova), Goldstein (starost o všechny šatníky), Lax (dohled nad spolk. skříní bot), Popper (Fundstelle), Z. Polák (administrativa) a Pick (stálý pomocník vrchního  menagedienstu). Brigádníkům na úroveň postaveni speciální pracovníci, kterými byli zvoleni: Boskovits (elektrikář), P. Löwy (truhlář), Willheim (zámečník), Kaufmann (kreslíř),  Beamt (ošetřovatel). Mimo to může každý člen domova dostat za nějaký vynikající čin nebo za to, do jaké míry se zasloužil o domov, přízvisko „ Geroj“ to je hrdina.
Jako odznak své hodnosti má nejvyšší rada na čepicích vyšité N, úderníci U, brigádníci B, spec. pracovníci S a hrdina pasí(…) G a bude-li se každý ze zvolených činit, bude jistě (náš) domov o něco hezčí, než dříve.

Svatý (Kurt Kotouč)

CHLAPCI ŠKIDOVCI

……sabatový předvečer dne 11. prosince 1942 se stala událost, jež může mít největší význam v historii našeho Terezínského společenství. Založili jsme si samosprávu republiky Škid. Do nynějška  si dělali chlapci pořádek na příkaz madrichů a to za nemilé asistence jejich hlasivek. Do nynějška se udržovala čistota, pořádek, disciplína a rozvíjel se kulturní život tak, že vlastně madrichim poroučeli, dělali plány a přikazovali, jak se co má dělat. Chlapci tančili podle toho, jak jsme jim pískali. Tím se zanedbávala  vaše iniciativnost a zabíjeli vlohy, které v každém z nás dřímají, nemuseli jsme takřka myslet, za Vás mysleli madrichim, co se vám nekázalo, to jste – jak jste mysleli- nemuseli dělat. My totiž věříme v něco, co bychom nazvali dobrým duchem kolektiva. Myslím tím asi toto: Je-li leckdo jako jednotlivec nepořádný, nečistý a ledabylý, nepřípustný, aby kolektiv tím trpěl. Máte-li nyní samosprávu, je každý z Vás vlastně dvojím člověkem, „já“ a , „my“ .
A té ledabylosti a nepořádnosti, které by se po případě mohl dopustit člověk „já“ té se určitě vyhne součást kolektivu „my“. My madrichim přece nesložíme ruce v klín, budeme s Vámi pracovati i radou i skutkem, ale vy už nebudete roboty, kteří konají pohyby podle mechanismu stroje. Vy budete především rozhodovati při plánování práce, pořádku a kulturní náplni našeho života. Vy jí budete též uskutečňovat. Vy jako celek jste lepší, než kterýkoli madrich nebo i dvojice madrichů. Vy toho dovedete více, než si kdo dovede představiti. Jen příležitost a podmínky musíte mít – a ty od nynějška máte. Jsem přesvědčen, že i s malými prostředky, jež zde můžete sehnat, vykonáte veliké věci, vždyť jde o čest domova „Škid“. Máte svoji hymnu, pějte ji s duší poctivou a čestnou, máte svůj prapor a štít, zachovejte jej neposkvrněný, abyste byli praví nástupci prvních Škidovců.

Tento článek je z prvního čísla VEDEM o vzniku samosprávy a organizaci večerů na Domově (jde o rekonstrukci částečně poškozeného textu).

NOVÝ KULTURNÍ PROGRAM NAŠEHO DOMOVA

V kulturním programu našeho domova se stala počátkem tohoto týdne velká změna. Jest to zásluhou rozšíření pravidelného školního programu, který nyní zabírá čas, který jsme dříve věnovali kroužkům. Pan profesor Bumbrlíček učinil proto toto rozhodnutí: Všechny dosavadní kroužky odpadnou a místo nich bude vždy večer nějaká přednáška (literární, přírodovědná atd.), mimo toho budou zábavné večírky pořádané naším komikem – amatérem H. Beckem. Dva večery v týdnu budou vlastně jakési večery hrobového ticha, při nichž se každý bude věnovat své vlastní četbě, nebo svému učení. Po těchto večerních programech si budem ještě v posteli předčítati z různých poučných nebo zábavných knih. Večerní přednášky nebudou jako byly kroužky pouze pro určité zájemce, nýbrž pro celý domov.
Ke konci ještě něco: zítra, tj. v sobotu k nám zavítají Mařenka s Vašíčkem z „Prodané“, myslím, že se všichni výborně pobavíme. Tak pro tentokrát končím – našemu novému programu Z d a r…

Tento článek je z prvního čísla VEDEM o vzniku samosprávy a organizaci večerů na Domově (jde o rekonstrukci částečně poškozeného textu).

PŘEHLED POPULACE ŠKIDU


(Od založení samosprávy)
Škid měl celkem                     64 obyvatel
59 nemocných
8 madrichů a madřišek
Ze Škidu se odstěhovalo        13 obyvatel
do Polska odjelo                    12 obyvatel
v nemocnicích bylo                10 obyvatel
na marodce bylo                     20 obyvatel
úmrtnost                                 0 obyvatel


H. Maier

VZPOMÍNKY ERIKA POLAKA

Po asi třídenním pobytu na shromaždišti ve Veletržním paláci odjezd do Terezína s maminkou, otec zemřel v r. 1941. Po příjezdu šlojska v Podmokelských kasárnách, pak krátkou dobu v Hannoverských kasárnách v hromadné ubikaci s dospělými. Trvalo to asi 3 – 4 týdny a bylo to v době rozhraní v tvářnosti tábora. Civilní obyvatelstvo již bylo pryč, režim se uvolnil a jen zpočátku byla ještě v platnosti některá malá omezení. Dozvěděl se o Jugnedheimu (vlastně Kinderheimu) a dostal se – více méně náhodou na jedničku k prof. Eisingerovi. Byl tehdy třináctiletý chlapec a jako u všech ho Eisinger přijímal po osobním rozhovoru.
Tou dobou ještě samospráva na domově neexistovala, ta vznikla někdy před Vánocemi r. 1942. Tehdy byla Jednička ještě normální domov. Věci teprve krystalizovaly. Eisinger také zřejmě ještě hledal. Od začátku pobytu v ghettu pracoval v zahradnictví, ačkoliv pracovní povinnost začínala od 14 let. To byla také pak na domově tak: 1/ to byla skupina chlapců, kteří pracovali a 2/ ti, kteří se učili, zůstávali na domově. Osazenstvo domova byli chlapci na rozhraní ročníků 1928/29. někdy se používalo fíglů a starší chlapci se učili, rozdělení do kroužků, a do práce nechodili. Ovšem práce v zahradnictví nesla s sebou materiální výhody, byla možnost pronést zeleninu a za tu se dostalo všecko při výměnném obchodu. Šel dělat i tak rád. Byli mezi nimi i “učňové“, např. Honza Boskowitz se učil elektrikářem. Já jsem pracoval bez učení na zahradě. My, kteří jsme pracovali, jsme samozřejmě přišli odpoledne domů /tj. na domov/ unavenější, zatímco ostatní zase byli hladovější. (my jsem dostávali “cuzacy“). Při večerních programech jsem taky usnul, to se nedalo nic dělat, přes veškerou dobrou vůli, myslím, že se mi to stalo na prostřední palandě, kde jsem přitom ležel (protože kolem stolu jsme se všichni pochopitelně nevešli), zrovna při Poláčkově přednášce. Až později jsem si uvědomil, že tak skutečnost, to rozdělení chlapců na “pracující“ a “nepracující“ ovlivňovala vztahy na domově. Oni ovšem z té školy mnohem víc věděli. Byl v tom rozdíl, ve stupni vzdělání.


K o l e k t i v

Bylo nás asi 40 – 50, samozřejmě se to měnilo, jak chodily transporty. Ten poměr mezi pracujícími a ostatními byl asi tak 1:1, ale i ten se měnil. Zažili jsme ovšem terezínský “zlatý věk“, kdy odcházelo méně lidí, relativně, terezínský kádr zůstával poměrně stabilní. Chlapci, kteří dosáhli 15 let, odcházeli do ubikací mládeže do L 218.


V l a s t e n e c t v í
Náš domov byla obdélníková místnost, uprostřed mezi pryčnami vznikl úzký prostor. Čela kavalců tvořila průčelí a ulička byla přeměněna (vyzdobena) jako “Václavské nám.“ Bylo použito papíru, sehnaných barev atd. Namalovány domy, obchody a čelní blok kavalců představoval Muzeum. Pro nás všechny byla Praha něčím drahým, nebylo v této akci nic samoúčelného,. Před Muzeem byla namalovaná tramvaj č. 1, nevadilo, že tam Jednička nikdy nejezdila, to zas byl náš domov, co představovala kresba.


Š k i d o v s k á   h y m n a

(Zpívala se na nápěv Hašlerovy písně Hymna svobody)

Jaká bouře, jaká sláva
na jedničce jásá lid
ožila tam samospráva
žije republika Škid.

Nám je každý člověk bratrem
ať je křesťan nebo žid
my jdem svorně pod prapory
chlapců republiky Škid

My se nikomu nedáme
kdo by nás chtěl urazit
pracovat my přísaháme
pro čest republiky Škid.

To se zpívalo každý pátek. Tím také začala samospráva a tato hymna byla také úvodem k předčítání časopisu Vedem, k společným programům a zpívala se také při slavnostních příležitostech.


V e d e m
Otázka příspěvků byla asi taková: Někdy chlapci přispívali sami, jindy příspěvky redakce vyžadovala až vynucovala. P. Ginz to z člověka dokázal doslova “vyždímat“, tvrdě, nevybíravě. Já jsem byl spíš na sport, tedy v tom jsem měl úspěchy. To byla taková příhoda: Jednou se pořádal závod v běhu na delší trať, běželo se kolem Magdeburku, pak zadem, kolem jégrovky a zase zpět k domovu. (Pořádalo to asi vedení domova.) Velice dobře jsem se umístil. Za dva dny za mnou přišel Ginz a docela mi vynadal, že co si myslím, že sportovat umím, ale že bych něco dělal pro domov to ne, a že musím něco napsat. Můj větší příspěvek do časopisu (Z. Ornest a  J. Kotouč, který byl v samosprávě, byli ovšem daleko více činní ve “Vedem“, Kotouč taky navrhl a vyrobil odznáček Škidu) jsem napsal s H. Boskowitzem a je vystaven na výstavě “Umění v Terezíně“, přepsán rukou P. Ginze. Je to o krádeži brambor, na které jsme šli do sklepa Drážďan s pytlem, abychom si udělali zásobu na zimu.
Musím říci, že jsem se smál nad článkem Jiřího B. o odvšivovací stanici. To byl kluk, kterému jsme říkali “medvídek“, silný, učil se v ghettu instalatérem a neměl pražádné intelektuální sklony. A i jeho Ginz donutil napsat článek, který naprosto odpovídá jeho povaze: popis zařízení stanice, jejích technických součástí ap. Musel to doslova vypotit, psavec nebyl. Byl to výborný chlapec, ale k takové práci, jako byl časopis, blízko rozhodně nemohl mít.
Časopis se předčítal, ale nejen to, byl vyvěšován a pak archivován (u Ginzů. Pak, jestli si dobře vzpomínám, se už jen o něm diskutovalo).

V y c h o v a t e l  V a l t r  E i s i n g e r

1. Senzačně uměl přiblížit se k pubertálním, zdivočelým dětem, jaké v lágru byly. I ti, kdo ho nemilovali, si ho vážili, a to ohromně. Dovedl vyhmátnout, co chlapci potřebovali. Třeba vzpomínám na besedy, když už bylo zhasnuto na ubikaci a on přišel. Vylezl na palandu a začal vyprávět. Padaly otázky, prostředí bylo důvěrné, tma, víc si chlapci troufali se ptát. Mluvil o užitečných věcech, o sexuálních problémech, o problému onanie mezi chlapci a o tom všem dovedl taktně hovořit.
2. KK SKRZ – sám nechtěl nikdy fyzicky trestat a ponechal takticky v tom volnou ruku tzv. skrzákům. Oni byli tou trestající rukou, on byl neutrální.
3. Měl veliký dar, že si dovedl udělat srandu sám ze sebe. Vymýšlel historky, zábavu, kde i on byl terčem vtipu. Nehleděl na důstojnost profesora, nebylo náhodou, že si nechal říkat prcek (byl malé postavy). (Silvestr 1943 – namaskovaný průvod pochovával starý rok, šel za rakví celý domov, se zpěvem.)
Významný rys Eisingerovy povahy a politického založení byl skutečný internacionalismus. Domov 5 – DROR – Vlaštovky, to byl sionistický domov, byla tu rivalita, konkurence. My byli spíš v česko-židovském, oni v sionistickém duchu.
Eisinger rovněž dovedl “vytáhnout“ z každého, co v něm bylo. V kolektivu zadával konkrétní úkoly. Zadával soutěžní slohové úkoly, např. zorganizoval písemnou anketu o našich názorech na výchovu v rodině a kolektivu. Já jsem to psal na střeše za komínem na lávce, kde jsem vyhledával trochu toho soukromí, kterého jinak nebylo. Eisinger mou práci dost vysoko ocenil. V člověku to pak z té jeho výchovy zůstávalo, ten smysl pro kolektivnost. Byly to jeho ideály. – Na druhé straně si dovedl zašvejkovat při jedné z četných inspekcí SS před komisí MČK v r. 1944. Tenkrát jsme seděli a čekali inspekci. Přišel SS a ptal se, co děláme, Eisinger odpověděl; že čteme “Toman und Wald-Jungfrau“ (Toman a lesní panna). Řekl to s kamennou tváří. Měl tyto vlastnosti. Ne každý chlapec s ním vycházel, třeba W. Roth, co byl pak v “opozici“, to byl skutečně noblesní chlapec, měl v sobě něco anglického.

VÍTE ŽE...

Že měl Paperstein stát na poličce čistě vymytý hrníček ? Za dobu jeho nepřítomnosti si někdo hrníček vypůjčil, zaprasil jej a takto zřízený hodil jej na zem. Měli jste pak vidět, jak se Paperstein tvářil, když na to přišel.
že má Ginzero atavistické sklony ? Když totiž odpočívá, dává si mezi prsty u nohou dřívka. Je to snad pozůstatek pudu praptáků, kteří, když si dali pohov, rádi cítili pod nohama větve, aby nespadli, protože by si na nich mohl smlsnouti nějaký dynosaurus.
že by bylo prima, kdyby byl na velkém dvoře basén ? Představuji si jej vzadu za skupinou kaštanů. Léto bez koupání je přece jako loď bez stěžně.
že na půdě je fůra špinavých bot ??                                                 

-nz. (Petr Ginz)

MOTTO: ROZBIJ, ROZMLAŤ CO SE DÁ

Nevím, čím to je – snad reakce na nějakou injekci, čert ví, zde je všechno možné – ale je to prokázaná věc: Osazenstvo našeho domova – a zajímavé, že jen do 15 let – je stiženo zvláštní, dosud nikde se nevyskytující chorobou. Je celkem bezbolestná, alespoň pro toho, kdo je jí stižen.
Tak oč vlastně jde. Nemocní v sobě jednoho dne /inkubační doba jest velice krátká/ pocítí neodolatelnou touhu zničit nebo uvést do nepořádku nějakou součást domu L 417. Jelikož mám na starosti blaho domu a zařízení – rozuměj dobře, domu a zařízení – řekl jsem si, že vypátrám všechny detaily této pro mě tak zákeřné nemoci.
Po přesném šetření jsem došel k názoru, že lidé nakaženi tím neznámým bacilem, reagují různě. Dalo by se říci, že se specialisují na různé obory. Chci vám vyjmenovat několik takových specialistů, abyste se jim vyhnuli, pokud jste zdraví, po případě si s nimi pohovořili o vaší specialisaci.
Některý pacient nosí např. všechno tak, aby rozbil co nejvíce oken. /,,Není to lehkomyslné? V ghettu je přece nedostatek skla“ ,,Ty blázne, právě proto, alespoň bude táhnout.“/
Fotbal se hraje výhradně na chodbách a pokud není rušen programem, na domově. /Ale jdi, tobě se nelíbí ty špinavé šmouhy na zdech?/
Koš na papír nepotřebujeme – máme přece okna do zahrady.
Žárovku ze sklepa si ukradneme pro soukromé noční světýlko. Ať si tam někdo ve tmě zlomí vaz.
Kluci, znám novou hru: když nacpeš dostatečné množství brambor do odtoku v umývárně, máš tam za chvilinku prima potopu. Mohou to být též jáhle, nudle, nebo jiné potraviny.
Popel nedávej nikdy na smetiště, buď na pumpu, nebo mezi dveře.
Uvidíš-li někde dobré zatemnění, okamžitě ztrhat. Přísné důtky – dosud 28 – dostane přece Jugendlajtunk, tak co.
Do záchodové mísy se dají naházet střepy z hliněných nádob. A Dr. Jachnin je pak těžko shání.
Rozbít zámek od tělocvičny je dílem několika vteřin.
Odkopnout roh zdi není pro odborníka těžké.
Vylít nádobu s dehtem, - zajímavé.
Paní Báchnerová umyla krásně chodbu (brr, studenou vodou), okamžitě odhodit papír nebo špinavý obvaz, ať to nevypadá tak jednotvárně.

Zjistil jsem ještě mnoho, mnoho jiných oborů, ale na úvodník jsem jich, myslím vyjmenoval dost. Ale jsem optimista, říkám si, že je to lepší než tyfus.
Tak, mládenci, severní stěna našeho baráku je ještě úplně nepoškozena, s chutí do toho, ať mám co dělat.

Technik – žurnalista (Leo Demner)

PROČ??

Proč není hotova tabule na časopis?
Proč trvá dohotovení stolku pod oknem tak dlouho?
Proč nejsou ještě všude záclonky?
Proč žvaníte o věcech, kterým nerozumíte?
Proč neposloucháte dosud samosprávu?
Proč nedbáte sami o obsluhu zatemnění a světel?
Proč se objevují v 02 již zas stopy prstů na zdi?
Proč neobědváte společně?
Proč nemáte dosud vozík na menáž?
Proč, proč, proč....?

OBCHODNICKÝ DUCH

Podivuhodnou příhodu bylo viděti mýma očima včera večer. Ležím na posteli, když tu slyším: „čepičko mohl bys mi půjčit tu knížku?‘‘ Byl to Guti. „Nemohu, zněla odpověď, vyloučeno.‘‘ „Ale jenom teď na chvilku.“ „Ne, nepůjčím.“ Zdánlivě nic podivného. Ale počkat, ještě není konec. Za chvilku přijde Guti k Čepičkovi: „Ty, já bych ti za to dal třeba dvě kostky cukru.“ Dál už jsem neslyšel. Ještě jsem však potom slyšel volat Cortéza na Čepičku: „Erýšek, jednu kostku jsi měl dát mě, tak naval!“ Nazývá se tohle snad také obchodní duch?

Franta F.

USTÁLENÁ FORMA

Čtu časopis. Jsem právě u nějakého fejetonu, když tu můj zrak utkví na těchto slovech: „Silnice se vinula do dáli.“ Zarazil jsem se nad tím. Od té doby co umím číst a pravděpodobně ještě dříve nemá silnice nic jiného na práci než se vine. Naproti tomu vegetace zase bují. Jsou to dva slovní obrazy, které se pravděpodobně před nějakou dobou objevily v nějakém časopise nebo knize a vešly odtud ve všeobecnou oblibu. Ovšem, co bylo krásné kdysi, nemusí být krásné nyní. A to se ovšem nevztahuje jen na literaturu, ale také na ostatní ustálené formy a tradice. Proč se držeti starých, již otřepaných forem? Proč nehledat formy nové a proto krásnější?

Franta F.

CHVÁLA A HANA

Z několika  stran bylo konstatováno, že předseda U , Laub nic nedělá. Ještě k tomu si dovolí, /asi za zásluhy/ nechat si vymýt od Maiera s-šálek. To se totiž stalo, když byl ještě zdráv.
Novinové U , Ginz přenechává obyčejně příspěvky svému osudu, a shání je pak až po cestě do tiskárny, kde by co vytřepal. Snad není vina jen na jeho straně.
Kulturní U , Pan Kotouč nechává nejen plavat večírky, nýbrž i otevřený vodovod, asi, aby to plavání podpořil.
O divadle si již   j e n   mluví. Perský kabaret, příležitost, kde bychom se ukázali, pane Seck, zůstane asi ztracenou šancí. Dornička usnula v lese a s ní i celý zlatý kolovrat. Hledá se princ, který by to vše probudil
Pořádkové U , Fishl, je zřejmě již jen parádním kouskem, neboť pro nedostatek jeho činnosti nemohli jsme dosud dosáhnouti bílé vlajky.
Menážní U , Krausík již zapomněl na prů-, které jsme měli, že jsme chodili bez pokličky pro menáž. Snad myslí, že je silniční prach nejlepším kořením.
Nejvyšší z nejvyšších, Marodý Pán má někdy též úmyslu, chopit se ranního pořádku. Zůstává ale jen při úmyslu.
Někteří S odpočívají na svých vavřínech. Proto není možné, aby byl dodělán vodovod, Brady, který potřebuje jen trochu sádry. Výzdobu musíme přímo vynucovat na Benoškovi a doprošovat se.

-yer.

ZKOUŠKA INTELIGENCE

Na zkoušce inteligence v tomto měsíci zúčastnilo se 33 hochů. Bylo kladeno 100 otázek ze všech možných oborů, z nichž nejvíce zodpověděl správně Ducháček, totiž 75 otázek, druhým byl Soukromý profesor 74, další Abcess dosáhl 73 otázek.
Zde některé perličky z naší soutěže:
Lidé nepojídající maso jsou košeráci.
Sv. Václava zavraždil jeho bratr Prokop Holý.
Flora je pražský hotel.
Quo vadis napsal Komenský.
Sv. Václava zavraždila jeho babička.
Bambus je dutý klacek.
Největší pohoří Evropy jsou Himaláje.

Takových a mnoho jiných nesmyslných výplodů museli opravit.

JAKÝ JSI MLADÍK PROZRADÍ ZRADÍK

Ale prozradil také, jací jsou dospělí rozumní páni. To Handa  Rauders, například, byl vyzván, aby došel  jisté paní  z Wärmeküche pro oběd, že jako dostane jeden plus bod. Hele, hele, ta celá soutěž je tedy k tomu, aby bábrlinky a pedagogové mněli stále kolem sebe hejno ochotných přisluhovačů, kteří by jim čistili boty, chodili pro menáž, stlali postele atd.

(Hanuš Hachenburg)

NÁŠ BODOVACÍ SYSTÉM


Dobrý voják Švejk ošetřoval - jak obecně známo – těžce nemocné kamarády. Nevysvětlitelná moudrost našich p. t. porotců vyměřila mu denně za to 3 body. Švejk nejen že nereptal proti tomuto nesmyslnému měřítku. On dokonce měl noční službu, kterou bodovací komisi neohlásil. Na můj dotaz. Proč ji neohlásil k bodování a proč si nečiní nárok na zvláštní prémie za vynášení a vymývání noční mísy, odpověděl mávnutím ruky, jemu prý na tom nezáleží.
Tento případ mi dává podnět k tomu, abychom se zamysleli nad dnešním bodovacím systémem. Náš bodovací systém, jimiž se odměňuje každý dobrý výkon, každý dobrý nápad a jeho provedení v kterémkoliv oboru našeho soužití, ukázal se plodný a zdravý. Mnoho práce se od jeho zavedení vykonalo a vykonalo se – což je hlavní – nikoliv z příkazů madrichim a za nepříjemné asistence jejich hlasivek, nýbrž protože náš bodovací systém rozplemenil chlapce k pracovnímu soutěžení a soupeření. Srovnávám – li dnešní stav s tím co bylo, je nutno konstatovat, že bodovací systém vykonal dílo přímo převratné. Dříve se musili madrichim vložit do díla plnou vahou své autority, aby zmobilizovali chlapce, tu pro zametení, tu pro menážní službu, tu pro pracovní pohotovost, nyní se hlásí denně vždycky dostatečný – často přebytečný – počet dobrovolníků k vykonání těchto i jiných prací. Ano slyším neustálé hořekování a naříkání na to, že není dostatek práce, dostatek příležitosti vydělat si body. To je zdravé, neboť nedostatkem obyčejných a normálních prací jste nuceni přemýšlet o jiných pracovních možnostech. A mnozí z vás jsou při tom obdivuhodně vynalézaví.
Budu – li nyní mluvit o jistých vadách bodovacího systému, neznamená to, že se celého systému hned zřekneme a že jej zavrhneme, ukážu – li vám systém ještě lepší, zdravější a mravnější, k němuž se chceme dopracovat ať v blízké nebo vzdálenější budoucnosti. Ne mým úmyslem pouze jest, abych vám jednak ukázal pokrok, jejž jsme učinili ve své vývojové linii, jednak abych odhalením jistých vad nedostatek nynějších určil nový cíl pro budoucnost - odstranění  těchto vad. Chci zkrátka vrhnouti reflektorické světlo do další vývojové etapy, jíž chceme v brzké budoucnosti dosáhnouti.
Posledním účelem a smyslem našeho soužití a naší samosprávy je řádná výchova k práci. Jak si představují člověka řádně k práci vychovaného? Je to takový člověk, kterému se práce a činnost stala samozřejmostí a vnitřní potřebou. Tak jaké pociťuje po jistých časových mezerách hlad a žízeň nutící k ukojení tak jako jest jeho tělu zapotřebí čerstvého vzduchu, slunečního světla, tak také musí pociťovat potřebu práce, ať tělesné nebo duševní, nejlépe obojí. Žije – li tak v nějakém uspořádaném kolektivu, je pak potřebí práce dvojí. Jednak práce pro vlastní kulturní a mravní zdokonalení, jednak práce / fyzické i duševní / pro kolektiv, s jeho duší má splynout.  Ideální kolektiv vypadá tak, že všichni jeho členové pracují z vnitřního zanícení, z nejlepších svých sil pro blaho, prospěch a čest celku, a každý z tohoto kolektivu požívá pak plnou měrou výsledků práce kolektivní všech. Je na počtářské úrovni primána ten, kdo se domnívá, že poctivý pracovník na kolektivním díle přichází zkrátka tím, že do díla dá plnou svou sílu a poctivost, ale bere pak z tohoto díla požitek menší, neodpovídající energii vydané, neboť pobírá stejný díl s těmi členy, kteří tolik energie a dobré vůle pro dílo celku ze sebe nevydali. To je Fata Morgana. Je sice pravda, že do kolektivního díla investují různí jedinci různou energii, kvalitativní i kvantitativní, ale celkem to nehraje takovou roli. Neboť, pamatujete si, jeden z nejdůležitějších zákonů kolektivního soužití a práce: Práce jednotlivců daná do kolektivního díla se nesčítá, nýbrž násobí, a pak menší nebo větší rozdíl pracovní výkonnosti u rozmanitých členů kolektiva se vyrovnávají, jsou irelevantní.
Do tohoto ideálu máme ještě hezky daleko, pracujeme ne z vnitřního zanícení, podnět k naší práci vychází z vnějšku. Jsou to naše bodovací injekce, jimiž jsme uměle vykrmováni k práci. Umělé vykrmování je výtečná věc – pro člověka nemocného. Nemůže-li se náš kolektiv ještě udržovat řádně a přirozeně, pak musí být vydržován uměle, ale je pro každého jasné, že náš cíl je: osvobodit se z umělého vykrmování. Náš kolektiv, naše samospráva musí žít a dýchat nenucenou, přirozenou, z vnitřního přesvědčení tryskající prací. Dobrý voják Švejk nám podal malou ukázku, jak tento ideál lze v praxi uskutečnit.                                                                                                                

nger.

KULTURNÍ REFERÁT

V uplynulém týdnu byly dvě přednášky: Hanuše Weila - Historie šachu a Pepka Taussiga a Nory Frýda -Gogol. Co se první přednášky týče, byla jistě svědomitě připravena a Wehlík ji ze sebe chrlil naprosto nazpaměť'. Obávám se, že na ní bylo málo původního. Úkolem přednášejícího není totiž, aby jeho ústy mluvila kniha, z níž přednášku dělá, ale má shánět materiál a jako včela stráví a v sobě zpracuje ovocnou šťávu, tak má ze sebraného materiálu vycucat to nejvhodnější a ze všech takto nasbíraných myšlenek sestavit vlastními slovy přednášku. Druhá přednáška byla jedna z nejhodnotnějších, jaké kdy na domově byly. Přesto však mám něco, co bych Pepkovi Taussigovi vytknul. Všimli jste si doufám, že když vázl v řeči, jako záchranného pásu se chytil anekdoty. Anekdoty a povídky sériově vyráběné jsou jako hotové, zabalené dárky s nadpisem: "S nejsrdečnějším přáním všeho nejlepšího posílá . . ." ve forotě, které na požádání a kdykoliv je v tísni, třepe Pepek z rukávu . . . Pepkova přednáška nás velice poučila nejen o Gogolovi samém, ale i o době, která ho vytvořila. Norovi bych, myslím, mohl vytknout, že při předčítání ukázek příliš přeháněl, a též méně gestikulace by neškodilo. Konec jeho přednesu vyzněl však velice silně a vzletně . . . Celkem možno říci, že se přednáška podařila. Velice mnoho si slibujeme od cyklu přednášek o ruských literátech.

-nz (Petr Ginz)

EXISTUJE V DEMOKRATICKÉ REPUBLICE ŠKID SVOBODA SLOVA?


Nezlobte se na mne, že začínám tak trochu Vlajkařsky. Ale neexistuje. Ovšem že nikdo ji výslovně nezakazuje. Ale dotyčný člověk, který něco uveřejní, je jednoduše zesměšněn. A protože dává něco poctivého, kousek sebe, na kterém mu záleží, tak jej to tak trochu mrzí. Páni kritici – ne, to je špatný výraz, kritika ukazuje přece rozumně na chyby a tím je prospěšná, - páni satyrikové vezmou autoru všechnu chuť. Nutí ho, aby když chce psát, pískal do taktu galerii. A nikoho uráží snad ukázat nějakou cestu lepší. Jenom všechno zbytečné, tedy to, co nejedná o haruškách a jiné, co obecenstvo zajímá, se ničí. Kultura je právě buď sranda nebo je vážná a je nutno je zesměšnit.
Doufám, že mi rozumíte. Od sociálních fejetonů přes Wolkera k zelenému stromečku. Jsem vážně rozhodnut, že se na časopis vykašlu, nepřestanou-li tyto poměry. Nač pak věci, které jsou mi drahé, si nechat zesměšnit. Neříkám, že moje příspěvky jsou nějak zvláště důležité a že by bez nich časopis nemohl existovat. Ale věčným posmíváním mi byla vzata všechna chuť práce pro domov.
Teď jsem zvědav, jestli budete dělat dlouhé obličeje a volat na mně, „- Pst, vážný Hachenburg!“

Ha- (Hanuš Hachenburg)

VOSA

Nechci vám popsat vosu z hlediska přírodovědeckého, jakožto hmyz blanokřídlý……., ale vosu jakožto nepřítele lidstva číslo 1. „Kluci, do proviantury pro marmeládu,“ volá někdo ode dveří a utíká dále. Osazenstvo přibíhá ke svým skříňkám a je slyšet bouchání skříněk, třeskot nádobí a zuřivé hlasy: „Kluci mně ukrad´někdo hrnek.“ Po chvíli se vše uklidní. Ten komu se ztratil hrnek, si jej vzal z jiné poličky a již stojí všichni u proviantůry, hlasitě rokujíce, až na ně dojde řada: „Jéje, vosa,“ zaječí někdo a klidná debata je okamžitě přerušena, neboť každý se úzkostlivě rozhlíží, jestli mu nějaká vosa nechce vrazit žihadlo zákeřně do zad. Každý líc má svůj rub, zní známé přísloví a taktéž je to i u nás. S výbornou marmeládou k nám přišly hrozné vosy. Ráno při buzení jsou to bzučící vosy, které nás otravují při snídani, opět vosy, tentokráte na chlebě, v poledne dokonce na mase nebo bramborách. Otevřeme-li poličku, najdeme tam určitě vosu. Často se domnívám, že je to poslední trest boží před naším odjezdem domů a přesvědčen jsem, že bude-li v Terezíně jedna jediná vosa, bude určitě u nás. Zajímavý pohled je na naše kluky, když honí vosy. Každý dělá dojem, že ji chce zabít, plácá ale rukou neustále vedle, ale ne abyste mysleli, že se nestrefí, ne, to ne, to byste jim křivdili, oni se jen bojí, aby je nepíchly. Jednou se za tiché noci ozval výkřik hrůzy. Polekaně zvedám hlavu a dívám se do tmy, kdo křičí. Nikde nic, chci si opět lehnout, když slyším něčí šepot: „Už nic, já jsem si spletl vosu za noční můru.“ Vzdychnu si a lehám si. Mou hlavou víří jedna jediná myšlenka, koncentrovaná na jednu věc, na vosu.

Dr. Ch. Basedav

CHVÁLA A HANA (únor 1943)

Nedávno jsme si zavedli, že vstáváme sami, bez pomoci madrichů. To je hezké. Ale
přesto někteří jedinci na to žehrají a nadávají jako diví. Když vás dříve Ríša přišel budit,
nemohli jste nic říci a konali jste bez reptání svoje povinnosti. Ale teď, když to za něj řídí
úderníci, myslíte si, že si na ně můžete houknout. To je chyba. Co je její příčinou, ať závist, či
co jiného, není úkolem této rubriky. Musíte si konečně zvyknout na to, že je ráno nutno vstát
a jít do umývárny. Naivní argument – Proč ráno vstávat, když si jdeme večer zase lehnout –
vám nic nepomůže. A může vám být jedno, zda vás honí Ríša nebo údernící.

-nz- (Petr Ginz)
Vedem - 8.číslo (únor 1943)

Vysvětlivky:

madrichové = vychovatelé
úderníci = členové chlapecké samosprávy (kluci kteří měli na starosti organizaci života na domově)
Ríša = jeden z vychovatelů

CHVÁLA A HANA (leden 1943)

Kdybyste, chlapci, chtěli vidět pravzor ochoty k práci, jak vypadati nemá, tak sledujte Šagrübua při vykonávání povinnosti. Řetězem darebáctví je pak život Rejpala Poláka. Ráno vstane, tluče Kengeruho holí ze záchodu, zaprasí mu peřinu. Pak chodí po celém domovu, a kde může, tam něco zlomyslného
provede. Jde na záchod a nadává sprostě hajzlbabě. Po obědě se rve, až to budí pohoršení
návštěvníků. Nato se zase vydá na okružní cestu a do všeho rejpe. – Tak se vrší jeho špatnosti
jedna za druhou, až jich bude hromada, pak přijde katastrofa. Ošetřovatel Beamt asi zpychnul přemírou chvály a když jej malý nemocný Wrilích požádal o vymytí S-šálku, odmítl briskně. Takové jednání je nesprávné a nesmí si ho dovoliti ani ten, kdo právě nemá funkci ošetřovatelskou. Tedy zvláště ne Ty, Králíčku, když je to Tvou povinností! Chvályhodné jest chování chlapců k nemocnému Laubinimu (s výjimkou dvou tří jednotlivců!). Ochota, s jakou se zdržují všech hlasitých projevů v domově je opravdu vzorná. Též musíme pochválit Kengeruho,který opatřil dietní večeře 4 chlapcům, kteří ji opravdu potřebují. Tím učinil pro dobro domova víc, než mnozí z jeho pokušitelů. Všimněme si opravdové obětavosti Švejka, se kterou vykonává nejnepříjemnější služby nemocným. Zasluhuje si zato vskutku aspoň prémiové body.

-nz- (Petr Ginz)
Vedem - 4.číslo (leden 1943)

ROZHLÁSEK DOMOVA 1

Dnešní týden, milí lidé,
mnoho toho k psaní bude.
Jsou teď zkoušky z matyky
češtiny a fysiky.
Každý se teď stává málem
Nelsonem, tu, admirálem.
(Plavem jako ryba
což je velká chyba.)
A nedávno byl tu zas
footballový jest zápas.
L 417 contra 218.
Dostali jsme gólů pět,
inu, darmo vyprávět.
Zato v soupeřovu bránu
nedali jsme ani ránu.
XX
Marodý se sotva plouží
abcess na noze ho souží.
Na marodce Laub je nyní,
doktorům má dobrodiní.
Zappner Georg stal se mžikem
bedninským kočovníkem.
Díky vzácným zásluhám
stěhuje se sem a tam.
XX
Bazének náš před oknem
v koupaliště proměněn.
Balvan těžký jak tři ženy,
z prostředka byl vytažený.
(Tuto váhu udávám,
aby rým byl zachován).
XX
To je vše co chci vám říc,
Váš
Fridolín z Vršovic.

-nz- (Petr Ginz)

KULTURNÍ REFERÁT (leden 1944)

Minulý týden začal velkolepý přednáškový program. Doposud byly přednášky – Liebstein:
O televizi, Ginz: Buddhismus, Beno Kaufmann: Hinduismus. Chceme-li ohodnotit význam těchto přednášek, můžeme říci: Jsou velice vhodným doplňkem časopisu. K životu kulturnímu nestačí totiž samotný časopis, neboť články, které svými rozměry přesahují ustálenou normu, třebaže často svým obsahem jsou velice hodnotné, nemohou být do něj přejaty. Že svou hodnotu přednášky opravdu mají, tomu nasvědčuje nejen zájem posluchačů, ale i vzrůstající počet přednášejících, kteří nám zase připravují několik dobrých přednášek:

Mühlstein: Mozart, Kohn: Staročeština, Weil: Historie šachu, Roth: Servantes, Kotouč:
Kriminalistika. Jedno nám však schází. Přednášky dospělých. Nikdo z nás totiž nemá takové
znalosti, aby nám mohl vykládat o politických směrech, ideologických. Doufám, že i tato
mezera bude brzy vyplněna.

-nz- (Petr Ginz)
Vedem - 1.-2.číslo (leden 1944)